Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezető
A http://greentourist.hu/ internetes honlap (továbbiakban honlap) az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország együttműködési program 2014-2020 elnevezésű HUHR/1601/4.1.2/0031 projekt keretében jött létre. A projekt konzorciumi tagjai:

  • Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
  • Zala megyei Kereskedelemi és Iparkamara
  • Turisztikai Hatóság Koprivnica
  • Kaposvári Egyetem
  • Krizevci Agrár Főiskola.

2 Cél
A Kaposvári Egyetem elkötelezett a szolgáltatásait igénybe vevők, valamint a honlap látogatóinak – a továbbiakban együtt: „Felhasználók” – a személyes adatait illető védelem biztosításában. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságos kezelését és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását.

3. Adatkezelő (és a honlap üzemeltetője) elérhetőségei
Név: Kaposvári Egyetem
Székhely: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
Telefonszám: 06/82/505-800

Egyetemi adatvédelmi felelősök neve és elérhetősége: dr. Vass Júlia és dr. Szöllősi Bernadett, adatvedelem@ke.hu

További adatkezelő: a Konzoricumi partnereknek a honlapon szereplő elérhetőségére küldött megkeresések és egyéb – személyes adatokat tartalmazó – anyagok tekintetében a megkeresett partner minősül Adatkezelőnek. A Konzorciumi partnerek adatai megtalálhatók a http://greentourist.hu/kapcsolat oldalon.

4. A kezelt személyes adatok köre:
A holnapon meghirdetett programokra vagy konzultációkra jelentkezéseknél a Felhasználó az adott programhoz/konzultációhoz kapcsolódóan meghatározott személyes adataikat köteles megadni, melyeknek szabályszerű kezeléséért az adatkezelők felelnek.

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
5.1. Az Adatkezelő a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján végzi az érintett által megadott személyes adatok kezelését.

5.2. Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről
  • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről.

5.3. A személyes adatok kezelése célhoz kötötten történik. Cél a http://greentourist.hu/ honlapon keresztül érkező megkeresések és programokra jelentkezések során az érintett által megadott személyes adatok, információk kezelése a kapcsolattartáshoz.. Az adatkezelő és konzorciumi partnerei a személyes adatokat ettől eltérő célra nem használhatják fel. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

5.4. A http://greentourist.hu/ honlapon cookie-kat használunk, amelyek segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A honlap további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk, melyre vonatkozó további információk a http://www.ke.hu/adatkezeles honlapon olvashatók.

5.5. Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat jelen tájékoztatóban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

6. Az adatkezelés időtartama
6.1. A konzultációk, valamint http://greentourist.hu/ internetes oldal használata során megadott személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig tart.

6.2. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

7. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása
A személyes adatok továbbítására kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetekben, illetve az érintett Felhasználó kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor.

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Az Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintettnek Felhasználónak az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait.

8.2. A Felhasználó jogosult kérni a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kapcsolatban, a személyes adatainak törlését (nem vonatkozik a jogszabályok alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi) , illetőleg korlátozását. Joga van az adathordózhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

8.3. A Felhasználó 7.1-7.2 pontban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Email: lsd. adatkezelők
Levél: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.

Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton teszi meg az Adatkezelő, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri.

8.4. A Felhasználó bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos problémával fordulhat az Adatkezelőhöz a 3. pontban meghatározott elérhetőségeken, vagy jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, illetőleg vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C; https://www.naih.hu).

9. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a módosításról tájékoztatást tesz közzé a http://greentourist.hu/ honlapon, amely a közzététellel hatályba lép. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a honlap használatával, ráutaló magatartásként tudomásul veszi a módosításokat is.